ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
عناوین مطالب وبلاگ "ا.س.ت.ک.ه.ل.م"

» ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ :: ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» سالهاست :: ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» سی سال :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» برای اوستا :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آهو کشی گوزن کشی :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بن لادن :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» valborg experience :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» kerstin :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» و تفاوت ها :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» کیک ها برای چه کسی وا می روند؟ :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» قطارهای استکهلم :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» پست جدید :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» روزمرگی های من 2 :: ٤ بهمن ۱۳۸٩
» روزمرگی های من 1 :: ٢۸ دی ۱۳۸٩
» پرتقال :: ٢۱ دی ۱۳۸٩
» روزمرگی های من :: ٢۱ دی ۱۳۸٩
» اگهی :: ۱٦ دی ۱۳۸٩
» روزمرگی یا یکسال گذشت :: ۱٤ دی ۱۳۸٩
» تنوع - تهوع :: ۱۳ دی ۱۳۸٩
» Relationship status :: ٢ دی ۱۳۸٩
» این سو آن سو :: ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» برای دوستی که رفت یا چگونه اینترنت می تواند روزت را بهم بریزد. :: ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» زخم ها :: ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» اعدام :: ٩ آذر ۱۳۸٩
» آتیه :: ٧ آذر ۱۳۸٩
» pregnancy in T centralen :: ۱ آذر ۱۳۸٩
» ٢٧ آبان ۱۳۸٩ :: ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» من هنوز زنده ام. :: ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» حکایت بی سرانجام گربه و من :: ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» جمعه آنها :: ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» مدل اون وب لاگه . :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» حکایت همه به جز ما :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» صبح کله سحر :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» بی ربط :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» خاطرات :: ٧ امرداد ۱۳۸٩
» تکنولوژی :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
» بدون عنوان :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
» روزها :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
» خط کشی :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
» یک روزمرگی ساده :: ٤ امرداد ۱۳۸٩
» the man who eats his nerves :: ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» اتود سه :: ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» the second etude :: ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» اتود اول :: ٥ تیر ۱۳۸٩
» تو :: ۱ تیر ۱۳۸٩
» عروج :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» داغ :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» ... :: ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» اس ام اس :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» آزادی :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» آزادی :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» ... :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» پرنده مرموز :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» سبز خواهد شد. :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» خرداد 88 به سعی شاعر :: ٩ خرداد ۱۳۸٩
» به سعی سعدی :: ٦ خرداد ۱۳۸٩
» خرمشهر :: ۳ خرداد ۱۳۸٩
» خوابهای بعد از ظهر :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شهر بی صورتکان :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» روزمرگی :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اگر بودی :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هابل :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آنها :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» .... :: ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» طهران یا تهران :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» مرگ :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» این روزها :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» پاریس :: ٤ فروردین ۱۳۸٩
» canadian hunter :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» کتابها :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» چنارهای خیابان ولیعصر :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» i need a nickname called freedom! :: ٩ اسفند ۱۳۸۸
» سایه ام :: ٥ اسفند ۱۳۸۸
» بگو :: ۱ اسفند ۱۳۸۸
» اوه شیت :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» او و دنیایش ( 22 بهمن به روایتی فرنگی ) :: ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» اینجا :: ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» هر شب همان ده شب به وقت تهران :: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
» بدون عنوان :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» این روزها ، این حس ها :: ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» جمعه :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
» ندای ازادی :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
» .... :: ٦ بهمن ۱۳۸۸
» زن و من :: ٤ بهمن ۱۳۸۸
» زن و مرد :: ٢٩ دی ۱۳۸۸
» ... :: ٢٤ دی ۱۳۸۸
» خارج از کادر :: ٢۳ دی ۱۳۸۸
» در قطار :: ٢۱ دی ۱۳۸۸
» جنگجو :: ۱٧ دی ۱۳۸۸
» خروجی دی هشتاد و دو :: ۱٤ دی ۱۳۸۸
» بدون عنوان :: ۱۳ دی ۱۳۸۸
» 5 تا 1 :: ۱٠ دی ۱۳۸۸
» 7,6 :: ٧ دی ۱۳۸۸
» 10-9-8 :: ٤ دی ۱۳۸۸
» آلیس (12-11) :: ۱ دی ۱۳۸۸
» 15-14-13 :: ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» 16 :: ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» 18 و 17 :: ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» 19 :: ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» 20 :: ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» 21 :: ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» 22 :: ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» 23 :: ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» 24 :: ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» 25 :: ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» 26 :: ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» 27 :: ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» 28 :: ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» 29 :: ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» 30 :: ۱٢ آذر ۱۳۸۸
» 31 :: ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» 42 :: ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» 43 :: ٩ آذر ۱۳۸۸
» 44 :: ۸ آذر ۱۳۸۸
» 45 :: ٧ آذر ۱۳۸۸
» 46 :: ٦ آذر ۱۳۸۸
» 47 :: ٥ آذر ۱۳۸۸
» 48 :: ٤ آذر ۱۳۸۸
» 49 :: ۳ آذر ۱۳۸۸
» 50 :: ٢ آذر ۱۳۸۸
» من :: ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» ایکس او ..... گیم اور :: ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» یک تحقیق و هزار نتیجه :: ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» گوش ماهی :: ۱٤ آبان ۱۳۸۸
» ندا :: ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» Extreme change :: ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» خرمالوهای اتوبان مدرس :: ٦ آبان ۱۳۸۸
» دستانم کو ؟ :: ٦ آبان ۱۳۸۸
» تعجب زنانه :: ٦ آبان ۱۳۸۸
» وقتی پل ها هم تمام می شوند ... :: ٢ آبان ۱۳۸۸
» دیو :: ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» مخلوقات زیبا :: ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» خیلی نارنجی :: ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» امروز که تمام شود :: ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» کابوس سبز رنگ :: ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» رنگ :: ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» معشوقه هایم :: ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» دلم خنده می خواهد یا این روزها همه غمگینند :: ۸ مهر ۱۳۸۸
» انسان :: ٧ مهر ۱۳۸۸
» می نی تنهایی :: ٥ مهر ۱۳۸۸
» حفره ژنتیکی :: ٤ مهر ۱۳۸۸
» پیچ فضایی :: ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» شجاعت در کنج گنجه خوابیده است. :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» این چه دردیست ؟ :: ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» نگویید که باید دوام آورد :: ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» شعر بی بعد :: ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» Happy ending ridiculous films :: ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» Look at your face. It will revise every minute! :: ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» Genius people have genius sex. :: ٩ شهریور ۱۳۸۸
» من در ایستگاه فضایی :: ٧ شهریور ۱۳۸۸
» ایستگاه فضایی :: ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» هیچ طرفه :: ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» مثبت :: ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» هیچ :: ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» دیگر سئوالی ندارم. :: ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» یک اعتیاد احمقانه :: ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» صبح شنبه :: ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» خداحافظ زیبا :: ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» یک روز دیگر :: ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» یار دبستانی آنها :: ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» کتاب :: ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» فنجان قهوه :: ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» خوشبختی در طعم ناگت :: ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن -14 :: ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» زمان :: ۸ امرداد ۱۳۸۸
» آدامس خرسی :: ٧ امرداد ۱۳۸۸
» وقت می برد تا داستان بیاید یا آن موقع من فقط بیست و پنج سال داشتم. :: ۱ امرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن -13 :: ٢۸ تیر ۱۳۸۸
» برداشت ازاد - 16 :: ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن -11 :: ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» شماره ها :: ۸ تیر ۱۳۸۸
» ٧ تیر ۱۳۸۸ :: ٧ تیر ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن - 10 :: ٦ تیر ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن - 9 :: ۱ تیر ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن - 8 :: ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن - 7 :: ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد -15 :: ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد - 14 :: ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» دنیای صفر و یک :: ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد - 13 :: ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» تسلسل مردانه :: ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن - 5 :: ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد- 12 :: ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد - 12 :: ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن - 4 :: ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن- 3 :: ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد -11 :: ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن -2 :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد -10 :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» برداشت آزاد - 9 :: ٩ خرداد ۱۳۸۸
» اعترافات یک زن -1 :: ٩ خرداد ۱۳۸۸
» تمرینی همانند زندگی :: ٦ خرداد ۱۳۸۸
» ٥ خرداد ۱۳۸۸ :: ٥ خرداد ۱۳۸۸
» این یک داستان علمی ،تخیلی ، بیخودی (همان تخمی سابق ) است . :: ۳ خرداد ۱۳۸۸
» من آوازهای آدمیان را شنیده ام :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ٌصابون :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» زن در مرکز :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 8 :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 18 یا ... :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 7 :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 6 :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 17 یا این روزها همه کتاب می خرند شما چطور ؟! :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 5 :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 16- مینیمال :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 4 :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 15 :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ّبرداشت آزاد 3 :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 2 :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 14 :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برداشت آزاد 1 :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 13 یا خشک شویی جای بی ناموسی است . :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 12 :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» این داستان احتیاج به سانسور دارد . :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 11 :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان - 10 :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان - فکر کنم 8 :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بستنی :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 8 - شنبه این شنبه دوست داشتنی :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» می خواهم داستان بگویم ، آیا حوصله دارید ؟ :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برای کتابخوان ها :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بدون عنوان 7 :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یک حرکت جدید - 1 :: ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
» ما آدم های منطقی :: ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» ما در حاشیه :: ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» بدون عنوان 6 :: ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» بدون عنوان 5 - من هم هرازگاهی کار می کنم . :: ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» بدون عنوان 4 - شرح یک عادت :: ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» بدون عنوان 3 :: ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» بدون عنوان 2 :: ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» بدون عنوان :: ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» بازی :: ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» شاید شما مرده اید ! :: ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» ماهی ها در تنهایی می میرند :: ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» عین یک قطار قدیمی :: ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» یکی شبیه من :: ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» حادثه‌ای در جوار ماه :: ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
» ما در انتظار هیچ :: ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» هپروت :: ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» خطوط موازی :: ٩ فروردین ۱۳۸۸
» ترافیک :: ۸ فروردین ۱۳۸۸
» بازی - شوکا و قوانینش :: ۸ فروردین ۱۳۸۸
» مسافرت :: ۸ فروردین ۱۳۸۸
» یک سیصد و شصت و پنج روز دیگر :: ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» نوروز پیروز . :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» تکه پاره :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» کم و بیش آماده ام :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» چقدر از سال مانده است؟ :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» من درهم :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» هذیان :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» از دور :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» حاجی فیروزم :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» صندوق :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» خانه تکانی 2 :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» لانه های عقاب نا تمام :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» زن ها فقط رحم نیستند . :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» آشنایی :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» همه چیز :: ۸ اسفند ۱۳۸٧
» خانه تکانی :: ٧ اسفند ۱۳۸٧
» می خواست شاهکار بیافریند . :: ٤ اسفند ۱۳۸٧
» خواب در خیابان ولیعصر :: ۳ اسفند ۱۳۸٧
» روز دیگر :: ٢ اسفند ۱۳۸٧
» خواب یا بی خوابی مسئله ... :: ۱ اسفند ۱۳۸٧
» خریت :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» سلاخی :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» اتفاق لعنتی :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» این لیست فعلا ادامه دارد ....3 :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» من و شکست :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
» خانه‌ی کلنگی خانم حقی :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» این لیست فعلا ادامه دارد .... 2 :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» مارپیچ حافظه :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» بازی - دانای کل :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» این لیست فعلا ادامه دارد .... :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» آخر :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» فعلا بدون نام :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» قانون تقسیم کار :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» در این زمانه :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» بی نام :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» چهارشنبه سوری :: ۸ بهمن ۱۳۸٧
» چیزهای خوب ، چیزهای بد :: ٦ بهمن ۱۳۸٧
» برادران رایت :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
» سی و هفت و نیم دلار :: ۳ بهمن ۱۳۸٧
» مسابقه :: ٢ بهمن ۱۳۸٧
» یو ترن :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» UFO :: ۳٠ دی ۱۳۸٧
» به اعتقاد من ! :: ٢۸ دی ۱۳۸٧
» کک در تنبان :: ٢٦ دی ۱۳۸٧
» غرواره :: ٢٥ دی ۱۳۸٧
» لبخند و گلوله :: ٢٤ دی ۱۳۸٧
» امتحان (2) :: ٢٤ دی ۱۳۸٧
» امتحان :: ٢٢ دی ۱۳۸٧
» بیخودی :: ٢٠ دی ۱۳۸٧
» آگهی :: ۱٩ دی ۱۳۸٧
» میانگین :: ۱۸ دی ۱۳۸٧
» مترسک :: ۱٧ دی ۱۳۸٧
» رسالت :: ۱٦ دی ۱۳۸٧
» پیشگویی :: ۱٥ دی ۱۳۸٧
» برف :: ۱٤ دی ۱۳۸٧
» این روزها ... :: ۱٢ دی ۱۳۸٧
» زمین :: ۱٢ دی ۱۳۸٧
» پایان نامه :: ۱۱ دی ۱۳۸٧
» آدم ها (دسته بندی از نوع بیخودی * ) :: ۱٠ دی ۱۳۸٧
» صورتی :: ۱٠ دی ۱۳۸٧
» بوق کش دار :: ۱٠ دی ۱۳۸٧
» دو خط قرمز موازی :: ٩ دی ۱۳۸٧
» بازی به دعوت موسیو گلابی :: ٩ دی ۱۳۸٧
» ۸ دی ۱۳۸٧ :: ۸ دی ۱۳۸٧
» ماهی های گی :: ۸ دی ۱۳۸٧
» دلم ... :: ٧ دی ۱۳۸٧
» یک جفت چشم سرخ ( و بالاخره یک داستان ترسناک ) :: ٦ دی ۱۳۸٧
» بهمن :: ٥ دی ۱۳۸٧
» داستان ترسناک :: ٤ دی ۱۳۸٧
» بدون شرح ! :: ٤ دی ۱۳۸٧
» حقوق آدما یا بشر :: ۳ دی ۱۳۸٧
» نامه ای به آقای رئیس جمهور :: ٢ دی ۱۳۸٧
» آدم ساز :: ۱ دی ۱۳۸٧
» یلدا :: ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» آسفالت بی صدا، آسفالت با صدا :: ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» اون گل ممنوع رو چید ! :: ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» امامزاده ی خواب آلود :: ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» ماهی و نذر :: ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» شرافت :: ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» متانویا (یک داستان تکراری ) :: ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» مارمولک ها کنار کوره ی داغ می ایستند . :: ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» لاک قرمز :: ٢۳ آذر ۱۳۸٧
» سرت رو ندزد ، رفیق ! :: ٢۱ آذر ۱۳۸٧
» هزار و دومی :: ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» تناقض لای ورق پاره ها وول می خورد ! :: ۱۸ آذر ۱۳۸٧
» باید بنویسم ! :: ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» همون غذایی که دوست داری ! :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» حوا :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» تصادف می کنم با مرد ناشی :: ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» اسمش مایکل بود ! :: ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» مایکلمو بدید برم ! :: ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» هزار و ششصد و پنجاه :: ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» کوروش از نوع اغذیه :: ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» گلکسی یا نوکیا مسئله این است ! :: ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» خدایا یو اس بی ات کار می کند ؟ :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» تقسیم وظایف به شیوه ای زنانه :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» خرمالو با طعم هندوانه :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧