آزادی

آی ای آزادی

ببین چگونه این روزها

به چه راحتی

اشک بر چشمانمان می آوری. 

/ 5 نظر / 12 بازدید
رودابه

و بر چشمانشان . . . حالا شاید کمی دیرتر!

حامد پاپتی

این که آزادی را اینگونه صدا کنید جرات که می خواهد هیچ، کمی هم آزادی می خواهذ....

موج سودا

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند،

بهارآذر

ما اشک هامان را قورت میدهیم ! زنیکه پاشو بیا کارت دارم