44

نوشته های پیشین را نگاه می کنم. این هم از آن عادتهای وسواس گونه ای است که هر چیزی را که می نویسم در گوشه ای نگاه می دارم ، تمام دفترچه یادداشتهایم را . نمی دانم. شاید برای روزی اینچنینی که بتوانم مرور کنم زندگی را ، زندگیم را و خودم را. خیلی وقت است احساس می کنم دیگر چیزی برای نوشتن ندارم. انگار چشمانم کور شده اند و نمی بینند و اولین شرط نوشتن برای من حداقل خوب دیدن است حتی در خیال . دیگر نمی بینم و نمی دانم چرا و چگونه شد که اینچنین گشت. می هراسم از اینکه زندگی زده شده باشم . عادت به چیزهایی که هست و عدم خواست چیزهای جدید. انگار سالیانیست می اندیشم به حال و روز چنینم. آیا آنچه اتفاق افتاد ( می گویم اتفاق چون واژه های دیگر به نظرم کم اهمیت دادن همه ی آنچه بود است ) آنچه که ما را برد ، بلعید، آن پیگمالیون لعنتی آیا آن یا این یا هر اسمی غیر قابل پیش بینی نبود؟ آیا ما نباید آماده می بودیم؟ آه، دلم را به چه خوش کرده ام ؟ به مشتی کلمات که دلم می خواهد با غیض به اطراف پراکنده شان کنم شاید چون خرده شیشه هایی که باز هم شاید به پای آنهایی بروند که باید . من دلم را به چه خوش کرده ام ؟ به آنچه که شاید از هیچ زایده شده باشد ! آنان که رفتند ، آنان که ماندند و آنان که تنها ماندند ، همه در پی نقطه یا نقاط عطفی بودند که رنگش قرمز است و مزه گس خون می دهد. من هم یکی از همه ی این همگان ، به نقطه عطفی چنگ انداخته ام که بسیار پرهزینه است.

/ 2 نظر / 7 بازدید
حالا

امیدوارم نقطه عطف تو سبز رنگ باشه