نگویید که باید دوام آورد

دلم گرفته است

دلم مثل حس یک گورخر در قطب گرفته است ...

/ 8 نظر / 6 بازدید
عماد

نتیجه اخلاقی: پس نگرفته است. چون در قطب گورخر نداریم.

بنفشه خاتون

دلم مثل دل یه گوره خر گرفته نه مثل حسش.البت ببخشید ها.[خرخون]

قلم فرانسه

گورخر در قطب؟ یا مثلن خرس قطبی در کیش!

شادی تبعیدی

چه قد دل تنگ اینجا بودم .. انگار دست و پام برای امدن بسته شده بود .. چرا؟؟؟

سی دو

اینقده با اون گور خره همذات پنداری کردم که نگو ونپرس

مانی

خیلی احساس تنهایی می کنید پس