من آوازهای آدمیان را شنیده ام

زن از پنجره سرک می کشد و چشمانش در کوچه می دوند. باران مداوم از سر شب تمام کوچه را شسته است و آسفالت ترک ترک کف خیابان از خیسی و شاید هم کمی حس خنکی زیر نور بی رمق چراغ های همیشه ایستاده که در تلاش نگهداری مرز میان شب و سپیده دم هستند ، برق می زند. نگاهی به درون اتاق می اندازد . می داند چیزی با خود نخواهد برد . می داند بی سر و صدا خواهد رفت ، مثل همیشه تنها با یک دست خط بر روی کاغذی براق و سر که به هرکجا که اراده کند می چسباندش . می داند خواهد رفت ، مثل همیشه . مثل تمامی لحظاتی که نمی خواهد تسلیم شود ، نمی خواهد اسیر شود . می داند هنوز آزادی از دور لبخند می زندو او ، او نیز همانند هر انسان زنده ی دیگر لایق چشیدن طعم گس آزادی است . دوباره نگاهی به کوچه می اندازد . چراغ های همیشه ایستاده خاموش شده اند . فکر می کند شاید با یک کلید ، یک ترموستات قدیمی ، شاید هم یک دستور فرمایشی که هر روز صبح باید صادر شود و همان شب لغو شود یا بلعکس تا همه یادشکان برود که چراغ هایی هم هستند ولی ، زن هیچگاه چراغ ها را فراموش نمی کند . اولین بوسه اش را زیر یکی از همین چراغ ها تجربه کرد . یکی از همین هم شکل ها که پناهی شده بود برای غلیان احساسی و حالا می داند که باید برود . می داند که جنگ هنوز تمام نشده است ، جنگ با موی بلند ، لاک ناخن، رژلب های رنگارنگ ، جنگ با کاندوم ، با قرص ضد بارداری ، جنگ با هراس بعد از هم آغوشی ، شمردن روزهای تقویم و باز هم شمردن و شمردن آن هنگام که مردان خوابند و درهمان خوابهای رنگارنگ با دلبرکانی از دنیای دیگر عرق بید مشک می نوشند . زن می دانست که ایندفعه نیز آخرین آرامش نبوده است اگرچه به اشتباه ، شاید هم به آرزویی دوست داشت آخرین بار باشد و همین جا در میان بازوان مردی که حال در میان گل های پتو  و ملحفه با دلبرکانی از دنیای دیگر عرق بیدمشک می نوشد ، آرام بگیرد و دیگر هیچوقت فکر نکند ، فکر نکند، مدام فکر نکند که تنهاست و اصلا واژه ی تنهایی نباشد ، نباشد و هی دور شود ، هی دور شود و باز هم دور شود تا زن آرام بگیرد و احساس خوشبختی کند و آن وقت بخندد و برای مرد عرق بیدمشک درست کند و مرد راضی همانگونه که در خواب به چهره ی دانه دانه ی دلبرکان لبخند می زند ، لبخند بزند و زن از فرط شادی ، موهایش که دیگر بلند شده است و می تواند با کشی صورتی رنگ پشت سرش دم اسبی کند را افشان کند و پر مانند ، سبکبال دور خانه اش  بچرخد . پرنده ای از شاخه ای به شاخه ی دیگر می پرد . زن آهی می کشد ، خانه اش!  احساس می کند درک کلمه ی خانه اش با تمام وجود می تواند چه کیفی داشته باشد مثل کلماتی چون مردش ، ماشینش ، عشقش ، تیرهای چراغ برقش و بوسه اش ، بوسه اش ، بوسه اش .

مرد غلتی می زند و جیر جیر فنرهای تخت بلند می شود . کدامین چراغ بود ؟ یادش نمی آید . کجا بود ؟ باز هم یادش نمی آید . انگار چیزی از حافظه اش پاک شده است . یک بوسه بود . تنها یک بوسه ، زیر چراغی روشن و بعد چیزی یادش نمی آید . آمدند شاید هم ریختند روی سرشان ، هر طرف بودند و او نمی دانست ، نفهمید برای او آمده بودند یا برای دیگری . می دانست چیزی یکدفعه ریخت ، چیزی یکدفعه سوخت ، می دانست زانو زد ، صدای جیغ هم می آمد ، یادش نمی آید او بود یا دیگری و آن وقت دوباره چیزی سوخت ، چیزی در پشت پایش سوخت ، صدایش در نمی آمد ، دیگر از جیغ هم خبری نبود فقط چیزی بر صورتش گرم می ریخت . یادش نمی آید اشک بود ؟ یادش نمی آید . گرم بود و آن وقت چیزهایی روی سرش بارید ، سنگین ، دستش از دیگری جدا شد و هر کدام به یک سو ، کسی یا کسانی او را می کشیدند و چیزی گرم فرو می ریخت و لبهایش هنوز از بوسه داغ بود .

کم کم هوا روشن شده است . مردی نان به دست ، با عجله طول کوچه را می پیماید ، انگار که دیگر وقت ندارد . او هم وقت نداشت . او هم بعد از آن بوسه دیگر وقت نداشت ، بعد از آن بوسه دیگری هم وقت نداشت و هنگامی خودش را یافت که ساعتها نخوابیده بود ، ساعتها گفته بود نمی دانم ، نمی دانم و باز دستهایش می سوخت ، پاهایش می سوخت و نمی دانم ، نمی دانم . هر لحظه برایش هزاران سال می گذشت و او حتی جرات نداشت از دیگری بپرسد و آن وقت بود که مردی آمد . برخلاف دیگران با ظاهری آرام آمد. گفت باید چیزی بگوید ، چیزی که دیگران را خوش بیاید و او تکرار می کرد نمی دانم ، نمی دانم . مرد مهربان نگاهش می کرد و دیگر چیزی به یاد ندارد . هیچ به یاد ندارد  تا لباس سفید و میهمانی . دیگر از میله ها خبری نبود ، از فریادها ، از ناله ها ، از نمی دانم ها ، از غذاهای بد مزه، از دیگری هم خبری نبود ، از بوسه هم خبری نبود ، از پشت چراغ .

مرد در تختخواب کمی جابه جا شد و با دست به دنبال زن گشت . مرد می گفت خبری از دیگری ندارد ، همین را هم سالها بعد گفته بود . مرد می گفت فکر کردند زن بیگناه است و حالا که هر دو خوشبختند .

مرد زن را نیافت ، پتو را تا چانه بالا آورد و بازوهای پشمالواش را بیرون از پتو انداخت. مرد می گفت پرونده اش سنگین بوده است . دیگری را می گفت . زن ساکت اشک می ریخت چون می دانست خوشبخت است ! مرد می گفت کسی از دیگری خبر ندارد ، از آن قبرهای بی نام و نشان و این را خیلی سال بعد گفت و زن به حرفهای او گوش می داد و خوشبختی را هی مزه مزه می کرد ، هی گاز می زد .

زن نگاهی به مرد انداخت . رو به کوچه کرد ، هنوز همه جا ساکت بود و تیرهای چراغ برق مرتب آزارش می دادند . می دانست در همان نمی دانم ها چیزهایی گفته بود ، زن از مرگ ترسیده بود . مرد گفت تو نمی گفتی هم آنها همه چیز را می دانستند و آنها را با لفظ آنها خطاب می کرد و خودش را فرشته ی نجات زن خطاب می کرد. زن می دانست فقط هم نمی دانم ها نبود . چراغ ها آزارش می دادند ، تصویر چشمان او، آن بوسه ، آن بوسه ، آن اولین بوسه آزارش می داد . مرد می گفت تو بیگناه بودی و آنها هم ولت کردند و او هم دیگری را ول کرده بود ، دیگری زندگی را ، قبر بی نام و نشان دیگری را ، زندگی را و زن را .

زن می دانست تنها نمی دانم ها نبودند . می دانست خوابش می آمده ، گرسنه اش بوده و می دانست از مرگ می ترسیده ، می دانست دلش خوشبختی می خواسته و حالا خوشبختی را تف می کند ، تف می کند و فقط می نویسد من رفتم . زن می داند مرگ سپید است مثل پگاهی زیر تیر چراغ برق .

/ 6 نظر / 4 بازدید
بهار(سلام تنهایی)

کمی گوشهای دلمان را باز تر کنیم آواز آدمیان را میشنویم و فریادهای بی صدای آنها را ........درک خواهیم کرد [گل]

عادل

سلام .... طبق معمول باید برای بار دوم هم آن را بخوانم...مثل اینکه با یه بار کار ما راه نمیفته...ولی خیلی پر حس بود مثل همیشه......

نعیم

داستان خیلی خوبی بود.