....

دیگر دست و پا نخواهم زد

بگذار آماج باد مرا در هم کوبد

وقتی برای عاشق شدن نمانده است

وقتی برای دوباره عاشق شدن نمانده است

عاشق ماندن!

/ 1 نظر / 18 بازدید