اعترافات یک زن -2

من زنی هستم که سالهاست در سفسطه‌ی خاص بودن غوطه ورم.

/ 4 نظر / 4 بازدید
من

چرا سفسطه ؟

بنفشه خاتون

این از اون اعتراف هاست که وقتی فهمیدیش با گفتنش راحت می شی.

قلم فرانسه

بگو فرزند. . .گناهانت را بگذار و بهشت را بر گزین. . .

هوتن

به ساحل که رسیدی ما رو خبر کن!