اعترافات یک زن - 8

 خراشی بر نداشته ام اما روحم تکه تکه شده است . 

/ 4 نظر / 5 بازدید
عادل

این حس مشترک این روزهاست؛ زنان و مردان و مردم ایران تکه تکه شده اند؛ از نظر روحی و روانی....

کاسنی!

چرا همه چی یهو پیچید به هم ...

ی-ف

من هم همینطور !