43

- یک آن بخشنامه ای صادر می شود و تو آینده ی تحصیلی خودت را در خطر می بینی .

یک آن بخشنامه ای صادر می شود و تو آینده ی شغلی خودت را در خطر می بینی.

تصمیماتی می گیری ، به ناچار و با تعلل و سرگشتگی و تو آینده ی خانوادگی خودت را در خطر می بینی .

از آن هنگام که به دنیا آمدی همیشه پیکان تهدید ها تو را نشانه گرفته بودند و تو بودی و تلویزیونی که کودکان موطلایی نشان می داد و تو به کودکان موطلایی خوشحال می اندیشیدی با لباس های خوشرنگ و لبخندهایی طبیعی و باز خودت را از همان کودکی در آینه نگاه می کردی ، موهای مشکیت و چشمان مشکیت رسوا گرند و تو رسوا می شوی چون موهایت طلایی نیست پس تو خوشبخت نخواهی بود چون چشمانت آبی نیستند. پس تو باید با هراس موشکباران بخوابی ، با هراس جنگ جنگ تا پیروزی و بعد از آن ، آن بعدترها با هراس زلزله نابهنگام یا انرژی حق مسلم ماست و تو باید با هراس بخوابی و صبح بلند شوی و با خودت بگویی خوابی بیش نبود و وقتی به خورشید گرفته سلام می کنی ، نمی دانی بخشنامه هایی صادر شده اند که تمام آینده ی تو را به خطر خواهند انداخت.

/ 6 نظر / 3 بازدید
اراکده

و من با خودم می گویم این شوکا یعنی چند سالشه که اینقدر چیزها ی مختلف یادش مونده ؟ :)

آریا

با هراس جنگ جنگ تا پیروزی... آری این‌چنین است ای برادر + [بغل]

عادل

این هراس هم بخشی از زندگی ما شده است؛ هراس پذیرش یک قطعنامه، یا نپذیرفتن آن؛ اما کم کم خودمان هم داریم با این ترس همزیستی مسالمت آمیزی پیدا می کنیم ....

هوتن

من از تبصره هاشون بیشتر می ترسم!