صبح شنبه

می دانید !

نمی خواهم چیزی را تغییر دهم

من تقدیر را پذیرفته ام

چون جنینی حبس در رحمی تاریک

رنگ ها دیگر هیچ خوش آمدی ندارند

مهم نیست که امروز هوا گرم است یا نه

مهم نیست که آن مرد لبخند می زند

و آن زن از آغوشی مرطوب می گریزد

هیچ چیز مهم نیست

من در هیچ حبس شده ام.

/ 5 نظر / 3 بازدید
داستانک

هیچ را کاری نمیشه کرد اما خودت رو از این هیچ آزاد کن..

عماد

من در هیچ حبس شده ام = من حبس نشده ام!

ساراخانم

سلام... یکی بیاد منو از هیچ بی همه چیز خلاص کنه

اراکده

خاصیت تمام کسانیکه خون دل می خورند همین است .حبس در جایی تاریک و عدات به محیط. باشد تا دستی مادرمان را سزارین کند. حتی اوهم مارا نخواهد زائید. سلام خانومی