کودک درونم این روزها بازی اش گرفته است
مداد رنگی هایم را بده
کتاب زندگی را می خواهم رنگ کنم

/ 3 نظر / 19 بازدید
کاسنی!

[لبخند]

شرفي

[[گل]